AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – QLCL - CĐT

1. Nhân lực:

  • Tổng số nhân viên hiện có: 06, trong đó:

       -  Trưởng phòng: BSCKI. Phạm Văn Liêm – Kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

      2.1. Chức năng:

     -  Phòng KHTH – CĐT – QLCL là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của 01 Phó Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về:

     -  Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

     -  Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

     -  Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

     2.2. Nhiệm vụ

       a) Căn cứ nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

       b) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiên kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

       c) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

       d) Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

       e) Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

       f) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

       g) Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác HSBA theo quy định.

       h) Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

       i) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

      k) Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

      l) Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hịên.

* Chỉ đạo tuyến:

       a) Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên theo chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế.

       b) Tổ chức tập huấn chuyên đề, chuyên môn cho cán bộ y tế trong đơn vị.

       c) Giao ban tuyến.

* Quản lý chất lượng:

       Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:

       a) Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

       b) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

       c) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

       d) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

       e) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

       f) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

       g) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

       h) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

       i) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

       j) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Liên hệ

  • Địa chỉ: Khu C – BVĐKKV Đặng Thùy Trâm - 112 Phạm Văn Đồng – TT Đức Phổ- Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255.3501712
  • Email: pkhth-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn